วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่15วันพุธที่28 กันยายน2554

- ผลิต > วิธีการเรียนรู้ > การทดลองผิดลองถูก
           > พํฒนาการ > ทักษะ > สังเกต , เปรียบเทียบ
                                 > สาระ
- สร้าง , ใช้ , เก็บ

- ประสบการณ์และการลงมือทำ ก่อให้เกิดทักษะ > เด็กเล่น เด็กได้มีประสบการณ์
                                                                                 > ประสบการณ์สำคัญทางภาษา
- เด็กได้ลงมือทำ ลงมือเล่น > เกิดการเรียนรู้

- การมีประสบการณ์ คือ เดก็เกิดการเรียนรู้ รับรู้

- พัฒนาการ  คือ การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤษติกรรม

- สิ่งที่เป็นรูปธรรม > ของจริง > คือสื่อที่เหมาะสมที่สุด
                              > ภาพ
                              > สัญลักษณ์

- เวลา > คุมเวลาไหม
- ทุน   > คุมทุนไหม
- ทน   > ทนทานไหม

- รู้อะไร , มีสาระอะไร > เรียนรู้เรื่องที่ใกล้ตัว แล้วค่อยไกลออกไป  (  3 ขวบ )

 -  เด็กอนุบาล 3  ควรเรียนรู้เรื่องอะไร > เหตุการณ์ปัจจุปัน เช่น น้ำท่วม > การเกิด > เกิดได้อย่างไร
                                                              > ข่าวสารบ้านเมือง

 - สาระสำคัญในหลักสูตร มี 4 ข้อ คือ > ตัวเรา
                                                             > บุคคล , สถานที่
                                                             > สิ่งแวดล้อมรอบตัว
                                                             > ธรรมชาติ
- สื่อที่เหมาะกับมือเด็ก > ทนทาน

- อ. จ๋า บอกเทคนิคการทำสื่อ > การเก็บสื่อ > แยกเป็นวันๆ > เป็นหมวดหมู่


ร่วมกันสนทนา อภิปราย Mymap


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่14วันพุธที่21กันยายน2554

*หมายเหตุ : เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)


เด็กๆ อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่13วันพุธที่14กันยายน2554

- วันนี้อาจารย์แจกเอกสารเกมการศึกษา

- อ.จ๋า อธิบาย ถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง

- อ. จ๋า  ตรวจบล็อคของนักษา


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่12วันพุธที่7 กันยายน2554

-ส่งงาน

- จับกลุ่ม 5 คน ผลิตเกมการศึกษา กลุ่มละ 1 หน่วย

- นักศึกษาให้ความร่วมมือ ในการที่มีอาจารย์มาสอบสอน 2 คน

- อ. จ๋าอธิบายถึงเกมการศึกษา และกำหนดวันส่ง

- อ. จ๋า อธิบาย การทำสื่อ เรื่องของสี


HomeWork 

- กลุ่มของดิฉัน ทำหน่วยที่ 6  หน่วย ผลไม้

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่11วันพุธที่31สิงหาคม2554

- อ. จ๋า บอกเทคนิคการทำสื่อ จากขวดน้ำพลาสติก

- ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย เรื่องของเกมการศึกษา > การจับคู่ คือ ทักษะ การสังเกต

- อุปมาอุปไมย คือการเชื่อมโยงแบบมีเหตุผล

- อ. จ๋า อธิบายเกม อุปมาอุปไมย

- อ. จ๋า อธิบายขั้นตอนการทำ Mymap

- ชม VDO การเล่นมุมบทบาทสมมุติของเด็กต่างชาติ ( โทรทัศน์สำหรับครู )ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการทำ Mymap

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการทำ Mymapส่งงานทำจากขวดนมเปรี้ยวปลาหมึกน้อย

ครูให้ทำ Mind Mapping