วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1 วันพุธที่22มิยถุนายน 2554

- ความหมายของสื่อ

- กรอกประวัติ เขียนลักษณะเด่นของตนเอง
- ในการใช้คำถามให้เป็นคำถามลักษณะปลายเปิด  
     ประโยชน์ที่ได้  ได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในห้องเรียน
- บอกการใช้เทคโนโลยี
- การใช้ Blogger เป็นสื่อในการสะสมงาน
 -บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ ดี น่าเรียน
-คุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น